Oddíl

2.1 STŮL
2.1.1 Povrch stolu se nazývá hrací plocha. Hrací plocha má tvar obdélníku dlouhého 2,74 m,
širokého 1,525 m a musí ležet ve vodorovné výši 76 cm nad podlahou.
2.1.2 K hrací ploše nepatří boční stěny pod hranami stolu.
2.1.3 Hrací plocha může být z jakéhokoliv materiálu a musí být celá rovnoměrně pružná tak, aby se
standardní míček volně puštěný z výše 30 cm odrazil do výše asi 23 cm.
2.1.4 Hrací plocha musí být jednotně tmavě zbarvená a matná; je ohraničena bílými postranními
čarami širokými 2 cm a dlouhými 2,74 m a bílými koncovými čarami širokými 2 cm a dlouhými
1,525 m.
2.1.5 Hrací plocha je rozdělena na dvě stejné poloviny svislou síťkou napnutou rovnoběžně s
koncovými čarami. Síťka nepřerušovaně předěluje plochu stolu.
2.1.6 Pro čtyřhry je každá z obou stejných polovin rozdělena čarou rovnoběžnou s postranními
čarami na dvě čtvrtiny. Tato čára je bílá, 3 mm široká a nazývá se středová čára. Středová čára
se považuje za součást pravých čtvrtin hrací plochy.

2.2 SÍŤKA
2.2.1 „Síťka“ se skládá z vlastní síťky, motouzu, na němž je síťka zavěšena, a stojánků včetně
svěráčků, které přidržují síťku ke stolu.
2.2.2 Síťka je vypnuta motouzem a na obou koncích upevněna ke svislým stojánkům vysokých 15,25
cm; vnější strany sloupků stojánků jsou vzdáleny 15,25 cm od postranních čar stolu.
2.2.3 Horní okraj síťky je po celé délce 15,25 cm vysoko nad hrací plochou.
2.2.4 Spodní okraj síťky je po celé délce co nejtěsněji u hrací plochy, konce síťky jsou co nejtěsněji
připojeny ke stojánkům po celé výšce síťky.

2.3 MÍČEK
2.3.1 Míček musí být kulatý a mít průměr 40 mm.
2.3.2 Hmotnost míčku je 2,7 g.
2.3.3 Míček je zhotoven z celuloidu nebo z podobné plastické hmoty; je bílý nebo oranžový a matný.

2.4 PÁLKA
2.4.1 Pálka může mít libovolnou velikost, tvar a váhu, ale musí být plochá a neohebná.
2.4.2 Alespoň 85 % z celkové tloušťky podkladu pálky musí tvořit přírodní dřevo; adhezivní vrstva
pálky může být vyztužena vláknitými materiály jako jsou karbonová vlákna, skleněná vlákna
nebo stlačený papír a nesmí zabírat více než 7,5 % z celkové tloušťky pálky nebo maximálně
0,35 mm; na zřetel se bere menší z variant.
2.4.3 Strana pálky používaná k udeření míčku musí být pokryta buď potahem s obvyklým
vroubkováním ven o celkové tloušťce do 2 mm včetně lepidla nebo sendvičovým potahem s
vroubky dovnitř či ven o celkové tloušťce do 4 mm včetně lepidla.
2.4.3.1 „Obvyklý vroubkovaný potah“ je jednovrstevná nelehčená pryž, přírodní nebo syntetická, s
vroubky rovnoměrně rozmístěnými na povrchu o minimální hustotě 10 vroubků na 1cm2
a maximální hustotě 30 vroubků na 1cm2
2.4.3.2 „Sendvičový potah“ je jednovrstevná lehčená pryž pokrytá jednou vnější vrstvou obvyklého
vroubkovaného potahu o maximální tloušťce 2 mm.
2.4.4 Potah musí dosahovat k okraji pálky, nesmí jej však přesahovat; výjimku tvoří oblast nejblíže k
rukojeti, která bývá uchopena prsty. Ta může zůstat nepokryta nebo může být pokryta
libovolným materiálem.
2.4.5 Pálka, jakákoliv vrstva pálky a jakákoliv vrstva potahu nebo lepidla na straně pálky používané k
udeření míčku, musí být souvislá a stejné tloušťky.
2.4.6 Povrch pokrývajícího materiálu nebo pálky (pokud je tato strana pálky bez pokrývajícího
materiálu) musí být matný, jasně červený na jedné straně a černý na druhé straně.
S účinností od 1.října 2021, povrch pokrývajícího materiálu nebo pálky (pokud je tato strana
pálky bez pokrývajícího materiálu) musí být matný, černý na jedné straně a jasné barvy jasně
odlišitelné od černé a od barvy míčku, na straně druhé.
2.4.7 Potah na pálce musí být použit bez jakýchkoli fyzikálních, chemických či jiných úprav.
2.4.7.1 Malé odchylky v jednolitosti povrchu nebo v jednotnosti barvy, způsobené náhodným
poškozením nebo opotřebením, mohou být povoleny za předpokladu, že podstatně nemění
povahu povrchu.
2.4.8 Hráč je povinen před začátkem zápasu a vždy, když pálku v průběhu zápasu mění, ukázat
pálku, se kterou se chystá hrát, svému protihráči a rozhodčímu a umožnit jim její kontrolu.

2.5 DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
2.5.1 Doba, po kterou je míček ve hře, se nazývá „míč“.
2.5.2 Míček je „ve hře“ od posledního okamžiku, kdy spočívá nehnutě na dlani volné ruky, dříve, než
jej podávající úmyslně vyhodí k provedení podání, až do okamžiku kdy byl míč rozhodnut jako
„nový míč“ nebo „bod“.
2.5.3 Míč, jehož výsledek se nezapočítává, se nazývá „nový míč“.
2.5.4 Míč, jehož výsledek se započítává, se nazývá „bod“.
2.5.5 „Hrající ruka“ je ruka, ve které hráč drží pálku.
2.5.6 „Volná ruka“ je ruka, ve které hráč nedrží pálku; „volná paže“ je paže „volné ruky“.
2.5.7 Hráč „udeří“ (zahraje) míček, dotkne-li se ho ve hře buď pálkou drženou v hrající ruce nebo
hrající rukou až po zápěstí.
2.5.8 Hráč míčku „brání v dopadu“, dotkne-li se tělem nebo kteroukoliv částí svého oděvu nebo
vybavení míčku ve hře v okamžiku, kdy míček je nad hrací plochou nebo se pohybuje směrem k
hrací ploše, aniž se dotkne jeho poloviny stolu od okamžiku, kdy byl naposled zahrán
soupeřem.
2.5.9 „Podávající“ je hráč, který má udeřit míček v určitém „míči“ jako první.
2.5.10 „Přijímající“ je hráč, který má udeřit míček v „míči“ jako druhý.
2.5.11 „Rozhodčí“ je osoba pověřená řízením průběhu zápasu.
2.5.12 „Asistent rozhodčího“ je osoba pověřená pomáhat rozhodčímu při určitých rozhodnutích.
2.5.13 „Kterákoliv část hráčova oděvu nebo vybavení“ zahrnuje vše, co měl hráč na sobě nebo při
sobě při začátku míče včetně pálky (ale s výjimkou míčku).
2.5.14 Za „koncovou čáru“ se považuje čára prodloužená do nekonečna na obou koncích stolu.

2.6 PODÁNÍ

2.6.1 Při začátku podání musí míček ležet volně na otevřené dlani nehybné volné ruky podávajícího.

2.6.2 Podávající hráč poté nadhodí míček vzhůru přibližně svislým směrem, aniž mu udělí rotaci a to

tak, aby byl nadhozen nejméně 16 cm vysoko od opuštění dlaně volné ruky a pak padal, aniž by
se čehokoli dotkl dříve, než je udeřen.
2.6.3 Když míček padá, udeří jej podávající hráč tak, aby se nejdříve dotkl vlastní poloviny hrací
plochy a poté poloviny přijímajícího hráče. Při čtyřhře se míček musí dotknout postupně pravé
čtvrtiny hrací plochy podávajícího a poté přijímajícího hráče.
2.6.4 Od začátku podání až do okamžiku, kdy je míček udeřen, musí být míček nad úrovní hrací
plochy a za koncovou čarou podávajícího a nesmí být zakryt (schován) před přijímajícím
jakoukoliv částí těla, oblečení nebo vybavení podávajícího nebo jeho partnera (při čtyřhře).
2.6.5 V okamžiku, kdy je míček nadhozen, „volná“ paže a ruka podávajícího musí opustit prostor
mezi míčkem a síťkou. Prostor mezi míčkem a síťkou je určen míčkem, síťkou a jeho
neomezeným prodloužením nahoru.
2.6.6 Hráč je povinen provádět podání tak, aby rozhodčí nebo asistent rozhodčího mohl posoudit
jeho správnost a kterýkoli z nich mohl rozhodnout, že je podání nesprávné.
2.6.6.1 Jestliže má rozhodčí nebo asistent rozhodčího pochybnosti o správnosti podání, může, staneli se tak poprvé v zápase, přerušit hru a upozornit podávajícího hráče; avšak jakékoli další
podání tohoto hráče nebo jeho spoluhráče ve čtyřhře, které není bezesporu správné, bude
posouzeno jako nesprávné.
2.6.7 Rozhodčí může výjimečně upustit od dodržení požadavků správného podání, jestliže je
přesvědčen, že v tom hráči brání tělesné postižení.

2.7 VRÁCENÍ MÍČKU
2.7.1 Míček musí být po podání nebo při vrácení udeřen tak, aby se dotkl soupeřovy poloviny hrací
plochy buď přímo nebo po doteku síťky.

2.8 POSTUP HRY
2.8.1 Při dvouhře provede podávající hráč podání, přijímající hráč jej vrátí a pak si podávající a
přijímající střídavě míček vracejí.
2.8.2 Při čtyřhře, kromě případu dle článku 2.8.3, provede podávající hráč podání, přijímající jej vrátí,
pak vrátí míček spoluhráč podávajícího, po něm spoluhráč přijímajícího, pak hráč, který
podával, a potom střídavě každý z hráčů v uvedeném pořadí.
2.8.3 Pokud je při čtyřhře alespoň jeden hráč dvojice z důvodu tělesného postižení na vozíčku,
provede podávající hráč podání, přijímající jej vrátí, ale poté kterýkoli z hráčů tohoto páru může
míček vrátit.

2.9 NOVÝ MÍČ
2.9.1 Rozhodčí nařídí „nový míč“ v těchto případech:
2.9.1.1 dotkne-li se míček při podání „síťky“ a pokud bylo podání jinak správné či zabrání-li přijímající
hráč nebo jeho spoluhráč (při čtyřhře) poté míčku v dopadu;
2.9.1.2 bylo-li podání provedeno, když přijímající hráč nebo dvojice (při čtyřhře) nebyl(i) připraven(i),
avšak jen neučiní-li přijímající hráč nebo spoluhráč pokus podání vrátit;
2.9.1.3 jestliže nezaviněné okolnosti zabránily některému z hráčů provést podání nebo míček vrátit,
popř. dodržet ustanovení některého jiného pravidla;
2.9.1.4 je-li hra přerušena rozhodčím nebo asistentem rozhodčího;
2.9.1.5 jestliže je přijímající vzhledem k fyzické nezpůsobilosti vozíčkář a při podání, za předpokladu,
že je podání jinak provedeno správně, míček:
2.9.1.5.1 po odskoku od hrací plochy přijímajícího hráče se vrací směrem k síťce;
2.9.1.5.2 zastaví se (zůstane v klidu) na polovině přijímajícího;
2.9.1.5.3 při dvouhře po dotyku hrací plochy přijímajícího hráče ji opustí přes kteroukoliv postranní
čáru
2.9.2 Hra může být přerušena v těchto případech:
2.9.2.1 aby byl napraven omyl v pořadí podání, příjmu podání nebo ve střídání stran;
2.9.2.2 aby byla zahájena hra podle pravidla o časovém limitu;
2.9.2.3 aby byl hráč nebo osoba udělující rady napomenut(a) nebo potrestán(a);
2.9.2.4 protože došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče.

2.10 BOD
2.10.1 Mimo případy, kdy rozhodčí nařídí nový míč, získá hráč „bod“ v těchto případech:
2.10.1.1 neprovede-li jeho soupeř správně podání;
2.10.1.2 nevrátí-li jeho soupeř správně míček;
2.10.1.3 jestliže poté, co provede podání nebo míček vrátí, se míček dotkne čehokoli jiného než
síťky dříve, než jej zahraje soupeř;
2.10.1.4 jestliže míček přeletí přes jeho polovinu hrací plochy nebo přes jeho koncovou čáru, aniž se
dotkne jeho poloviny hrací plochy poté, co byl zahrán soupeřem;
2.10.1.5. jestliže míček po úderu soupeře proletí skrz síťku, nebo mezi síťkou a stojánkem, nebo
mezi síťkou a hrací plochou;
2.10.1.6 zabrání-li jeho soupeř míčku v dopadu;
2.10.1.7 udeří-li jeho soupeř úmyslně míček více než jednou za sebou;
2.10.1.8 zahraje-li jeho soupeř míček tou stranou pálky, jejíž povrch neodpovídá ustanovením
pravidel 2.4.3, 2.4.4 a 2.4.5;
2.10.1.9 pohne-li jeho soupeř tělem nebo kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení hrací plochou;
2.10.1.10 dotkne-li se jeho soupeř tělem nebo kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení síťky;
2.10.1.11 dotkne-li se soupeřova volná ruka hrací plochy;
2.10.1.12 zahraje-li ve čtyřhře dvojice soupeřů míček mimo správné pořadí, jež je dáno tím, kdo první
podával a kdo první přijímal;
2.10.1.13 podle ustanovení pravidla o hře v časovém limitu (2.15.4);
2.10.1.14 jestliže jsou oba hráči vzhledem k fyzické nezpůsobilosti na vozíčku a:
2.10.1.14.1 soupeř nedodržel minimální kontakt mezi sedátkem či polštářem a zadní stranou stehen
při udeření míčku;
2.10.1.14.2 soupeř se dotkne hrací plochy kteroukoli rukou před udeřením míčku;
2.10.1.14.3 soupeř se během hry dotkne stupačkou či nohou podlahy;
2.10.1.15 jestliže alespoň jeden z dvojice protihráčů čtyřhry je vozíčkář a jakákoli část vozíčku či
noha stojícího hráče překročí pomyslnou prodlouženou středovou čáru stolu.

2.11 SADA
2.11.1 Sadu vyhraje hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá 11 bodů vyjma případ,
kdy oba hráči nebo obě dvojice získají 10 bodů, potom vyhraje sadu ten hráč nebo dvojice,
který(á) jako první získá vedení o 2 body.

2.12 ZÁPAS
2.12.1 Zápas se hraje vždy na jakýkoli lichý počet sad.

2.13 POŘADÍ PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN
2.13.1 O právo zvolit počáteční pořadí podání a příjmu podání, jakož i zvolit na počátku zápasu
stranu se losuje a vítěz losu může buď zvolit, že bude první podávat či přijímat, nebo na které
straně začne hrát.
2.13.2 Jestliže jeden z hráčů či jedna z dvojic zvolil(a), že začne podávat, nebo přijímat, nebo že
začne hrát na určité straně, druhý hráč či druhá dvojice má právo volby toho, co nerozhodl
soupeř.
2.13.3 Vždy po 2 bodech se mění podání, tj. přijímající hráč nebo dvojice se stane podávajícím
(podávající dvojicí) a tak dále až do konce sady, popř. do stavu 10:10 nebo do začátku hry
podle pravidla o časovém limitu, kdy pořadí podání a příjmu podání zůstává stejné, ale
podávající se střídají po každém dosaženém bodu.
2.13.4 V každé sadě čtyřhry rozhodne dvojice, která má právo první podávat, který hráč z dvojice
bude první podávat, a v první sadě zápasu přijímající dvojice rozhodne, který hráč z dvojice
bude první přijímat; v dalších sadách po určení hráče, který bude podávat jako první, je vždy
prvním přijímajícím ten hráč, který na něho v předchozí sadě podával.
2.13.5 Ve čtyřhře se při každé změně podání stává předchozí přijímající podávajícím a spoluhráč
předchozího podávajícího přijímajícím hráčem.
2.13.6 Hráč nebo dvojice, který(á) podával(a) v sadě jako první, bude v příští sadě jako první přijímat;
v poslední možné (rozhodující) sadě musí přijímající dvojice změnit postavení, jakmile první z
nich dosáhne 5 bodů.
2.13.7 Hráč či dvojice, který(á) začal(a) hrát na jedné straně stolu, hraje v následující sadě na
opačně straně stolu; v poslední možné (rozhodující) sadě musí hráči (dvojice) změnit strany,
jakmile první z nich dosáhne 5 bodů.

2.14 NESPRÁVNÁ ZMĚNA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN
2.14.1 Jestliže hráč podává nebo přijímá mimo správné pořadí, musí rozhodčí přerušit hru ihned po
zjištění tohoto omylu. Podává nebo přijímá pak vždy ten hráč, který má podle dosaženého
stavu bodů podávat podle pořadí určeného na začátku zápasu, ve čtyřhře podle pořadí
zvoleného dvojicí, která začala podávat v sadě, v níž byl omyl zjištěn.
2.14.2 Jestliže hráči nevystřídali strany, ačkoliv tak měli učinit, hra musí být rozhodčím přerušena
ihned po zjištění omylu. Postavení hráčů se pak opraví tak, aby při dosaženém stavu bodů
odpovídalo postavení určenému na začátku zápasu.
2.14.3 Všechny body dosažené před zjištěním omylu se vždy započítávají.

2.15 ČASOVÝ LIMIT
2.15.1 Kromě případu stanoveného článkem 2.15.2 se pravidlo o časovém limitu použije, jestliže
sada není dohrána do 10 minut od zahájení sady nebo kdykoliv před uplynutím této doby,
jestliže o to požádají oba hráči nebo obě dvojice.
2.15.2 Pravidlo o časovém limitu nesmí být použito pokud již v sadě bylo dosaženo alespoň 18 bodů.
2.15.3 Je-li při dosažení časového limitu míček ve hře, rozhodčí hru přeruší a hru znovu zahajuje
podáním hráč, který podával při míči, který byl přerušen; není-li při dosažení časového limitu
míček ve hře, zahajuje další hru podáním hráč, který v bezprostředně předchozím míči
přijímal.

2.15.4 Každý z hráčů se pak vždy po 1 bodu střídá v podání až do konce sady. Jestliže přijímající
hráč nebo dvojice míček třináctkrát správně vrátí, získává přijímající bod.
2.15.5 Použití pravidla o časovém limitu nemění pořadí podávajícího a přijímajícího hráče (dvojice) v
zápase, jak je stanoveno v článku 2.13.6.
2.15.6 Je-li v zápase zavedeno pravidlo o časovém limitu, dohrává se celý zbytek zápasu podle
pravidla o časovém limitu.